ADN-090 - 樱木凛2016年番号 あなたに愛されたくて

ADN-090 - 樱木凛2016年番号 あなたに愛されたくて

【主治】益气,治风疾。时珍曰∶羊腹带黄,故名。

 《日华》曰∶凉。《造化权舆》云∶干阳为马,坤阴为牛,故马蹄圆,牛蹄坼。

每以油一两,入无灰酒一盏,温服,以瘥为度。时珍曰∶按汉景帝云∶食肉毋食马肝。

【主治】白狗血∶治癫疾发作。或云∶雄者喙变丹,雌者喙黑不变。

 每纳一粒目中,良。 戊戌酒∶大补元气。

止遗精、白浊、消【附方】旧一,新一。性爱其党,有被侵者,直往赴斗,虽死犹不置。

Leave a Reply