MMUS-017 - 佐佐波绫2018年番号 プリ尻小悪魔挑発美

MMUS-017 - 佐佐波绫2018年番号 プリ尻小悪魔挑発美

方解愚治吐血,凡重用生地黄,必用三七辅之,因生地黄最善凉血,以治血热妄行,犹恐妄行之血因凉而凝,瘀塞于经络中也。为其右部洪滑有力,知温热已入阳明之府,是以舌苔干黄,心为热迫,思饮冰水。

 为其病喉且兼喘逆,则吸气尤形困难,必十分努力始能将气吸入。用台参、山药者,所以培养胃中之气化,不使因服开破之药而有伤损也。

为其病喉且兼喘逆,则吸气尤形困难,必十分努力始能将气吸入。且元气上脱下脱之外,又有所谓外脱者。

诸药汇集为方,久服之自有殊效。因此屡次延医服药,旬余无效。

 诊断《内经》谓脾主思,此证乃过思伤脾以致脾不升胃不降也。此证脉象不见有热,而心中热而且渴,二便尤甚觉热,其为内蕴实热无疑。

效果将药连服五剂,下血之证全愈,口中已不发干,犹日下溏粪两三次,然便时腹中分毫不疼矣。证候初得病时服药失宜,热邪内陷,神昏不语,后经中西医多位延医二十余日,病益加剧,医者见病危已至极点,皆辞不治。

Leave a Reply